REGULAMIN GRAVmageddON. Karkonosze – Izery Gravel Race 2023

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Ultramaraton „GRAVmageddON. Karkonosze – Izery Gravel Race”  jest rajdem rowerowym adresowanym do kolarzy i amatorów turystyki rowerowej, doświadczonych w jeździe szosowej, terenowej oraz MTB. Ma formułę współzawodnictwa, z ustalaną, na podstawie indywidualnych czasów przejazdu, klasyfikacją końcową. Klasyfikacja końcowa ustalana jest z podziałem na określone kategorie sprzętowe oraz oddzielnie dla Uczestniczek i Uczestników.

1.2. GRAVmageddON nie jest imprezą masową i nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.

1 .3 Rajd, zwany dalej umownie „ultramaratonem” rozgrywany jest na dwóch dystansach: LONG o długości trasy ok. 350km i przybliżonym przewyższeniu 8,0 tys.m oraz SHORT o długości trasy ok. 150km i przybliżonym przewyższeniu 3,0 tys. m. Ostateczna długość dystansów może się zmienić w zakresie +/- 20% z uwagi na trwające uzgodnienia.

Link do pobrania pliku z dystansem LONG: (wkrótce)

Link do pobrania pliku z dystansem SHORT: (wkrótce)

Start dystansu LONG odbędzie się 4 sierpnia 2023 od godz. 07.00 z wyznaczonego miejsca na terenie Szklarskiej Poręby, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie. Limit czasu przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 60 godzin i upływa 6 sierpnia 2022 o godz. 19.00.

Start dystansu SHORT odbędzie się 5 sierpnia 2023 od godz. 07.00 z wyznaczonego miejsca na terenie Szklarskiej Poręby, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie. Limit czasu przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 36 godzin i upływa 6 sierpnia 2022 o godz. 19.00.

Trasa ultramaratonu wyznaczona jest na terenie Polski i Republiki Czeskiej: w Karkonoszach, w Górach Izerskich, na Pogórzu Izerskim, w Dolinie Bobru, w Kotlinie Jeleniogórskiej, po drogach szutrowych, leśnych, polnych oraz asfaltowych. Trasa przebiega w formie pętli, z metą zlokalizowaną w tym samym miejscu, co start. Ostateczny kształt/przebieg tras zostanie uczestnikom przedstawiony min. na 7 dni przed datą imprezy. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności niezależnych od organizatora (np. nagłe zmiany pogodowe, awarie tam, mostów czy kładek, nieplanowane wcześniej przez zarządców dróg, lasów czy innych terenów prace uniemożliwiające przejazd lub inne), Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy najpóźniej do godz. 21.00 w przeddzień zawodów.

Na odcinkach przeprowadzonych po terenie Karkonoskiego Parku Narodowego Organizator przewiduje wprowadzenie limitów czasowych przejazdu.

1.5. Współzawodnictwo przebiega z zachowaniem formuły „selfsupport” tzn. samowystarczalności w zakresie pokonania wyznaczonej trasy, noclegów, aprowizacji, napraw sprzętu. Z założenia każdy z uczestników winien mieć równy i jednakowy dostęp do wszelkich „świadczeń” i warunków na trasie. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej osób nie będących uczestnikami imprezy; dopuszcza się pomoc wzajemną pomiędzy zawodnikami.

UWAGA: Odchodzi się od interpretacji regulaminu polegającej na niedopuszczalności rezerwacji noclegów przed terminem startu dystansu.

1.6. Organizator wypożycza Uczestnikowi urządzenie (tracker) które umożliwia śledzenie lokalizacji Uczestnika w danej chwili. W przypadku utraty/zgubienia trackera Uczestnik pokrywa zwrot kosztów jego wartości w wysokości 500,00zł. Wbudowana bateria wykorzystywanego trackera powinna zapewnić pracę urządzenia w czasie wyznaczonego limitu, jednak w szczególnych wypadkach Uczestnik winien się liczyć z ewentualną koniecznością jego doładowania.

Podczas przejazdu Uczestnik winien posiadać stosowne, sprawne urządzenie (telefon, nawigację gps), które pozwolą na przejazd trasą po wyznaczonym śladzie, jak również na ewentualny kontakt Organizatora z Uczestnikiem i Uczestnika z Organizatorem.

1.7. Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem dyskwalifikacji poruszać się po śladzie GPS dostarczonym przez Organizatora. Dopuszczalne jest zjechanie z trasy, jednak powrót na nią musi nastąpić dokładnie w tym samym miejscu, w którym zawodnik trasę opuścił.

1.8. Uczestnik bierze udział w Ultramaratonie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest, aby Uczestnik posiadał ubezpieczenie NNW oraz OC. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Dokonując zapisu i opłaty startowej, Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z aktywnym uczestnictwem w Ultramaratonie.

1.9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem Uczestnika, że akceptuje on brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora za poniesione w ramach Ultramaratonu szkody materialne, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Uczestnika.

1.10. Przed startem Uczestnik składa pisemne oświadczenie, w którym oświadcza, że w chwili startu nie występują u niego żadne przeciwwskazania o charakterze medycznym oraz zdrowotnym oraz że stan jego samopoczucia na dzień rozpoczęcia wydarzenia sportowego według subiektywnej oceny Uczestnika nie wskazuje na możliwość wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, które spowodowałyby bezpośrednie narażenie życia lub zdrowia Uczestnika. Wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe po uczestnictwie w wydarzeniu sportowym nie rodzą odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika. Ze względu na wysoki stopień trudności Ultramaratonu, udział powinny brać jedynie osoby o bardzo dobrej kondycji fizycznej, stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do startu w długodystansowym ultramaratonie.

2. Sprzęt

2.1. Start dopuszczony jest na rowerach poruszanych wyłącznie siłą mięśni.

2.2. Zabronione jest korzystanie z rowerów posiadających jakiekolwiek silniki wspomagające napęd.

2.3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny używanego w ramach wyścigu roweru. Sprawny technicznie rower winien być wyposażony zgodnie z przepisami „Prawo o ruchu drogowym” a także zapewniać bezpieczną jazdę w warunkach nocnych lub ograniczonej widzialności – a więc posiadać ponadstandardową lampkę przednią oraz aktywną (zasilaną energią elektryczną) lampkę tylną. Ze względu na górskie ukształtowanie terenu, uczestnik przed startem ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia poprawności działania układu hamulcowego. Niedozwolony jest start na niesprawnym technicznie rowerze.

2.4. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy w inny sposób – np. przewiezienie roweru i uczestnika innym środkiem transportu.

2.5. Wszelkie awarie sprzętu powinny zostać naprawione we własnym zakresie lub z pomocą serwisów rowerowych dostępnych dla innych uczestników.

2.6. Niedopuszczalna jest zmiana roweru w trakcie trwania wyścigu. Warunek ten może być niedotrzymany tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą i wiedzą Organizatora.

3. Przejazd i uczestnictwo

3.1. Zgodnie z pkt. 1.3. starty odbędą się odpowiednio 04/08/2023 i 05/08/2023 od godz. 7.00 w formule dostosowanej do panującej sytuacji pandemicznej. Będzie to start wspólny lub start grup zawodników w ustalonym interwale czasowym.

3.2. Przebieg tras udostępniony jest uczestnikom przez organizatora w formie plików gpx i jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników.

3.3. W przypadku napotkania przez zawodnika nieprzewidzianych trudności terenowych, możliwe jest dokonanie zmiany trasy w niezbędnym do dokonania objazdu zakresie – jednak fakt wystąpienia takich przeszkód winien być potwierdzony przez ślady gpx przejazdu innych Uczestników.

3.4. Wszelkie sytuacje ekstremalne na trasie – wypadki, zdarzenia losowe, niemogące ulec naprawie awarie sprzętu, rezygnacja z dalszej jazdy i inne nieprzewidziane przypadki winny być zgłaszane na nr tel. Organizatora, który zamieszczony będzie na numerze startowym.

3.5. W związku z tym, że Organizator nie planuje oznakowania, wyłączenia ani ograniczenia ruchu na żadnej z dróg publicznych, którymi przebiega trasa wyścigu, każdy Uczestnik podczas trwania wyścigu nieustannie zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników lub wyrządzone innym Uczestnikom lub osobom trzecim obrażenia ciała, uszczerbki na zdrowiu ani żadne szkody materialne poniesione w czasie trwania Ultramaratonu.

3.6. Trasa Ultramaratonu prowadzi przez tereny górskie. Organizator nie przewiduje i nie ponosi odpowiedzialności za oznakowanie miejsc mogących stworzyć dla zawodnika zagrożenie, takich jak np. nieprzewidziane dziury, ubytki, zapadnięcia czy nierówności w nawierzchniach dróg, zerwane czy uszkodzone mosty, kładki wodne, powalone drzewa czy gałęzie, uszkodzenia wszelkiego rodzaju barier czy innych elementów stanowiących zabezpieczenia terenowe. Wszelkiego rodzaju zapadnięcia terenu czy przepaści, znajdujące się w bezpośredniej bliskości trasy Ultramaratonu, również nie będą w żaden sposób zabezpieczane przez Organizatora. W związku z powyższym zawodnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas całego wyścigu.

3.7. W związku z przebiegiem trasy przez tereny górskie, zawodnicy na całej trasie wyścigu bezwzględnie zobowiązani są do posiadania stosownego ekwipunku na wypadek nastąpienia zmian pogodowych, jak gwałtowne ochłodzenie, ulewne deszcze, gradobicie, burze, czy silne wiatry, ale również na wypadek wystąpienia awarii lub wypadku, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na udzielenie pomocy. Zawodnik jest wyłącznie odpowiedzialny za odpowiednie wyposażenie się w stosowne ubrania, z uwzględnieniem ubrań zapasowych oraz żywność.

3.8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Ultramaratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku z sytuacją epidemiczną związaną z SARS-CoV2, geopolityczną lub z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, mogącymi spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub innymi nieprzewidzianymi wydarzeniami.

4. Opłaty

4.1. Uczestnik dokonuje rejestracji na wybrany przez siebie dystans pod adresem  https://elektronicznezapisy.pl/event/7566.html

4.2. Po dokonaniu zgłoszenia na podany przy rejestracji adres poczty e-mail otrzymuje informacje dotyczące dalszego postępowania w tym szczegóły dotyczące wniesienia stosownych opłat.

4.3. W terminie 7 dni od daty rejestracji (liczy się data wpływu na konto Organizatora) uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty rejestracyjnej w wys. 100,00 zł. Opłata rejestracyjna jest opłatą manipulacyjną i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (WYJĄTEK: W terminie do 31/12/2022 Organizator dopuszcza rezygnację i przeniesienie opłaty rejestracyjnej na innego wskazanego uczestnika. ) Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej znajdzie się automatycznie na stronie zapisów po jej dokonaniu systemem płatności BlueMedia.

4.4. Podstawowa (uwzględniająca świadczenia określone  w p. 6) opłata startowa wynosi brutto:

– 300,00 zł w przypadku wniesienia jej w terminie do 30.03.2023r.

– 350,00 zł w przypadku wniesienia jej w terminie do 30.06.2023r.

4.5. Opłata startowa winna zostać wniesiona bez wezwania w terminie określonym w p. 4.4.  na konto organizatora nr 33116022020000000471061407, z oznaczeniem w tytule przelewu „Opłata startowa KIGR2023 – imię i nazwisko”. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej znajdzie się na stronie www organizatora w zakładce „Zapisy – lista startowa” oraz potwierdzone będzie stosownym indywidualnym komunikatem (sms/email).

4.6. Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez zawodnika z uczestnictwa w terminie do 30 dni od daty startu (po tym terminie zawodnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy przewidziany w imprezie dla uczestników z wyłączeniem koszulki finiszera).

4.7. Na mniej niż 30 dni przed startem opłata startowa może ulec zwrotowi jedynie w przypadku, gdy uczestnik zapewni na swoje miejsce osobę przejmującą jego pakiet startowy i miejsce na liście startowej.

4.8. Opłata startowa może również zostać zwrócona w przypadku odwołania lub zmiany terminu ultramaratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5. Kategorie sprzętu

5.1. Organizator przewiduje klasyfikowanie Uczestniczek i Uczestników oddzielnie na obu dystansach w następujących kategoriach:

– gravel

– MTB/inne

5.2. Wymagania techniczne dla sprzętu:

– gravel – kierownica typu „baranek”, opony o szer. do 1,9 cala, widelec sztywny lub amortyzowany o skoku do 80mm – warunek ŁĄCZNY

– MTB/inne – pozostałe nie spełniające przynajmniej jednego z powyższych warunków

6. Świadczenia

6.1. Uczestnik w ramach ponoszonej opłaty startowej otrzymuje od Organizatora:

– pakiet startowy zawierający zestaw akcesoriów związanych z imprezą

– „Racebook” ze szczegółowym opisem trasy, miejsc ewentualnego noclegu, czynnymi sklepami oraz restauracjami

– wyznaczoną i uzgodnioną z zarządcami terenów trasę w formacie pliku elektronicznego gpx

– posiłek (pastaparty) w dniu poprzedzającym start oraz w momencie dotarcia na metę.

– minimum dwa „pitstopy” (LONG) lub minimum jeden „pitstop” (SHORT) na trasie z dostępem do energii elektrycznej, wody pitnej, energetycznego poczęstunku (owoce, wyroby cukiernicze), miejsc ewentualnego odpoczynku

– koszulkę i medal finishera

6.2. Organizatorem imprezy jest „M2Promotion Mariusz Lickiewicz, ul. Obrońców Westerplatte 23, 59-700 Bolesławiec. NIP 691-100-10-59”

6.3. Organizator jest podmiotem posiadającym ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu organizowanej imprezy.

6.4. Kontakt do organizatora:

kontakt@gravmageddon.pl,

zapisy@gravmageddon.pl

Mariusz – mob. 793180003 (organizacja)

Łukasz – mob. 694430911 (trasa)