REGULAMIN GRAVmageddON. Karkonosze – Izery Gravel Race 2022

 1. Postanowienia ogólne
  • Ultramaraton „GRAVmageddON. Karkonosze – Izery Gravel Race” (Dalej zwany: Ultramaraton) jest rowerowym ultramaratonem adresowanym do zaawansowanych kolarzy doświadczonych w jeździe szosowej, terenowej oraz MTB. Ma formułę współzawodnictwa, z ustalaną, na podstawie indywidualnych czasów przejazdu, klasyfikacją końcową. Klasyfikacja końcowa ustalana jest z podziałem na określone kategorie sprzętowe oraz oddzielnie dla Uczestniczek i Uczestników.
  • GRAVmageddON nie jest imprezą masową i nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.
  • Ultramaraton rozgrywany jest na dwóch dystansach: LONG o długości trasy ok. 350km i przybliżonym przewyższeniu 8 tys.m oraz SHORT o długości trasy ok. 140km i przybliżonym przewyższeniu 3 tys. m. Wyboru dystansu dokonuje Uczestnik. Po starcie nie ma możliwości zmiany dystansu.
  • Link do pobrania pliku z dystansem LONG: https://www.dropbox.com/s/fy60nt2pxvlz3tq/Gravmageddon%20LONG.gpx?dl=0
  • Link do pobrania pliku z dystansem SHORT: https://www.dropbox.com/s/booqdo450kbugl7/Gravmageddon%20SHORT.gpx?dl=0
  • Start dystansu LONG odbędzie się 6 sierpnia 2021 od godz. 06.00 z wyznaczonego miejsca na terenie Szklarskiej Poręby, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie. Limit czasu przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 60 godzin i upływa 08 sierpnia 2021 o godz. 20.00.
  • Start dystansu SHORT odbędzie się 7 sierpnia 2021 od godz. 06.00 z wyznaczonego miejsca na terenie Szklarskiej Poręby, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie. Limit czasu przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 36 godzin i upływa 08 sierpnia 2021 o godz. 20.00.
  • Trasa ultramaratonu wyznaczona jest po zamkniętych pętlach na terenie Karkonoszy, Gór Izerskich i Rudaw Janowickich, po drogach szutrowych, leśnych, polnych oraz asfaltowych. Ostateczny kształt/przebieg tras zostanie uczestnikom przedstawiony min. na 7 dni przed datą imprezy.
  • Współzawodnictwo przebiega z zachowaniem formuły „selfsupport” tzn. samowystarczalności w zakresie pokonania wyznaczonej trasy, noclegów, aprowizacji, napraw sprzętu. Z założenia każdy z uczestników winien mieć równy i jednakowy dostęp do wszelkich „świadczeń” i warunków na trasie. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej osób nie będących uczestnikami imprezy – dopuszcza się pomoc wzajemną pomiędzy zawodnikami.
  • Organizator wypożycza Uczestnikowi urządzenie (tracker) które umożliwia śledzenie lokalizacji Uczestnika w danej chwili. W przypadku utraty/zgubienia trackera Uczestnik pokrywa zwrot kosztów jego wartości w wysokości 500,00zł. Wbudowana bateria wykorzystywanego trackera powinna zapewnić pracę urządzenia w czasie wyznaczonego limitu, jednak w szczególnych wypadkach Uczestnik winien się liczyć z ewentualną koniecznością jego doładowania.
  • Podczas przejazdu Uczestnik winien posiadać stosowne, sprawne urządzenie (telefon, nawigację gps) które pozwolą na przejazd trasą po wyznaczonym śladzie, jak również na ewentualny kontakt z Uczestnikiem i Uczestnika z Organizatorem.
  • Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem dyskwalifikacji poruszać się po wybranym przez siebie śladzie dostarczonym przez Organizatora. Dopuszczalne jest zjechanie z trasy, jednak powrót na nią musi nastąpić dokładnie w tym samym miejscu.
  • Uczestnik bierze udział w Ultramaratonie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest, aby Uczestnik posiadał ubezpieczenie NNW oraz OC. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Dokonując zapisu i opłaty startowej, Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z aktywnym uczestnictwem w Ultramaratonie.
  • Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem Uczestnika, że akceptuje on brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora za poniesione w ramach Ultramaratonu szkody materialne, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Uczestnika.
  • Przed startem Uczestnik składa pisemne oświadczenie, w którym oświadcza, że w chwili startu nie występują u niego żadne przeciwwskazania o charakterze medycznym oraz zdrowotnym oraz że stan jego samopoczucia na dzień rozpoczęcia wydarzenia sportowego według subiektywnej oceny Uczestnika nie wskazuje na możliwość wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, które spowodowałyby bezpośrednie narażenie życia lub zdrowia Uczestnika. Wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe po uczestnictwie w wydarzeniu sportowym nie rodzą odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika. Ze względu na wysoki stopień trudności Ultramaratonu, udział powinny brać jedynie osoby o bardzo dobrej kondycji fizycznej, stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do startu w długodystansowym ultramaratonie.
 1. Sprzęt

2.1. Start dopuszczony jest na rowerach poruszanych tylko i wyłącznie siłą mięśni.

2.2. Zabronione jest korzystanie z rowerów posiadających jakiekolwiek silniki wspomagające napęd.

2.3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny używanego w ramach wyścigu roweru. Sprawny technicznie rower winien być wyposażony zgodnie z przepisami „Prawo o ruchu drogowym” a także zapewniać bezpieczną jazdę w warunkach nocnych lub ograniczonej widzialności – a więc posiadać ponadstandardową lampkę przednią oraz aktywną (zasilaną energią elektryczną) lampkę tylną. 

2.4. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy w inny sposób – np. przewiezienie roweru i uczestnika innym środkiem transportu.

2.5. Wszelkie awarie sprzętu powinny zostać dokonane we własnym zakresie lub z pomocą serwisów rowerowych dostępnych dla innych uczestników.

2.6. Niedopuszczalna jest zmiana roweru w trakcie trwania wyścigu.

 1. Przejazd i uczestnictwo

3.1. Starty odbędą się 06/08/2021 i 07/08/2021 od godz. 6.00 lub w formule dostosowanej do panującej sytuacji pandemicznej. Będzie to start wspólny lub start grup zawodników w ustalonym interwale czasowym.

3.2. Dla dystansu LONG 07/08/2021 o godz. 06.00 nastąpi start dwojga zawodników z kat. K i M, którzy za zadanie będą mieli dogonić uczestników z grupy startującej dnia poprzedniego. Dogonienie uczestnika przez zawodnika goniącego nie spowoduje jego eliminacji ze współzawodnictwa, jednak Uczestnicy, którzy dojadą na metę przed zawodnikiem goniącym (odpowiednio ze swoją kategorią K lub M) premiowani będą dodatkową nagrodą, określoną mianem „SURVIVOR Gravmageddon 2021”.

3.3. Przebieg tras udostępniony jest uczestnikom przez organizatora w formie plików gpx i jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników.

3.4 W przypadku napotkania nieprzewidzianych trudności terenowych możliwe jest dokonanie zmiany trasy w niezbędnym do dokonania objazdu zakresie – jednak fakt wystąpienia takich przeszkód winien być potwierdzony przez ślady gpx przejazdu innych Uczestników.

3.5 Wszelkie sytuacje ekstremalne na trasie – wypadki, zdarzenia losowe, niemogące ulec naprawie awarie sprzętu, rezygnacja z dalszej jazdy i inne nieprzewidziane przypadki winny być zgłaszane na nr tel. Organizatora, który zamieszczony będzie na numerze startowym.

3.6. W związku z tym, że Organizator nie planuje oznakowania, wyłączenia ani ograniczenia ruchu na żadnej z dróg publicznych, którymi przebiega trasa wyścigu, każdy Uczestnik podczas trwania wyścigu nieustannie zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników lub wyrządzone innym Uczestnikom lub osobom trzecim obrażenia ciała, uszczerbki na zdrowiu ani żadne szkody materialne poniesione w czasie trwania Ultramaratonu.

3.7 Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Ultramaratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku z sytuacją epidemiczną związaną z SARS-CoV-2, z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, mogącymi spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub innymi nieprzewidzianymi wydarzeniami.

 1. Opłaty

4.1. W terminie 7 dni od daty rejestracji (liczy się data wpływu na konto Organizatora) uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty rejestracyjnej w wys. 100,00 zł. Opłata rejestracyjna jest opłatą manipulacyjną i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej znajdzie się na stronie www organizatora, w zakładce „Zapisy – lista rejestracyjna”

4.2. Opłata startowa wynosi brutto:

– 200,00 zł w przypadku wniesienia jej w terminie do 30.04.2021r.

– 250,00 zł w przypadku wniesienia jej w terminie do 30.06.2021r.

4.3. Opłata startowa winna zostać wniesiona po dokonaniu rejestracji na podstawie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.gravmageddon.pl na konto organizatora, z oznaczeniem w tytule przelewu „Opłata startowa KIGR – imię i nazwisko”. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej znajdzie się na stronie www organizatora w zakładce „Zapisy – lista startowa”

4.4. Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez zawodnika z uczestnictwa w terminie do 14 dni od daty startu – 23.07.2021r. (po tym terminie zawodnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy przewidziany w imprezie dla uczestników z wyłączeniem koszulki finiszera).

4.5 Na mniej niż 14 dni przed startem opłata startowa może ulec zwrotowi jedynie w przypadku, gdy uczestnik zapewni na swoje miejsce osobę przejmującą jego pakiet startowy i miejsce na liście startowej.

4.6 Opłata startowa może również zostać zwrócona w przypadku odwołania lub zmiany terminu ultramaratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 1. Świadczenia

5.1. Uczestnik w ramach ponoszonej opłaty startowej otrzymuje od Organizatora:

– pakiet startowy zawierający zestaw akcesoriów związanych z imprezą

– „racebook” ze szczegółowym opisem trasy, miejsc ewentualnego noclegu, czynnymi sklepami oraz restauracjami

– wyznaczoną i uzgodnioną z zarządcami terenów trasę w formacie pliku elektronicznego gpx

– posiłek (pastaparty) w dniu poprzedzającym oraz w momencie dotarcia na metę.

– minimum dwa „pitstopy” na trasie z dostępem do energii elektrycznej, wody pitnej, miejsc ewentualnego odpoczynku

– koszulkę i medal finishera

5.2. Organizator jest podmiotem posiadającym ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu organizowanej imprezy.